Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond - Vereniging Noord-Oost

 
 

Privacyverklaring

I. Het privacybeleid van het Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen (hierna: de vereniging) is vastgelegd in artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld op 11 november 2021:


Artikel 25 Bescherming van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden alleen door de vereniging verwerkt voor dit noodzakelijk is voor:

a. deelname aan of het bijwonen van repetities, concerten en optredens van het koor;

b. algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur of het dagelijks bestuur;

c. het innen van contributies of bijdragen door de vereniging;

d. andere activiteiten die door of namens de vereniging worden georganiseerd.

2. Foto's, video-opnamen en audio-opnamen van activiteiten worden alleen op een besloten deel

van de website van de vereniging geplaatst, beveiligd met een wachtwoord dat wordt verstrekt

aan de leden, de dirigent, de concertpianist, de repetitor, de Vrienden van Gruno en aan de

leden van verdienste die geen meer lid zijn van de vereniging.

3. Foto's, video-opnamen en audio-opnamen worden op de openbare website worden geplaatst

indien alle betrokkenen daarvoor hun ondubbelzinnige toestemming hebben gegeven.


II. Persoonsgegevens worden door of namens het bestuur niet aan derden verstrekt, tenzij het lid of Vriend van Gruno daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.


III. Het bestuur maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.


IV.. De ledenlijst en de vriendenlijst wordt niet op de website van de vereniging geplaatst. De ledenadministratie en de vriendenadministratie worden beveiligd met een wachtwoord. Alleen de leden van het bestuur hebben toegang tot de ledenlijst en de vriendenlijst. Na beëindiging van het lidmaatschap c.q. het vriendenlidmaatschap worden de gegevens van de desbetreffende persoon uit de ledenadministratie c.q. de vriendenadministratie verwijderd. 


V. De ledenlijst c.q. vriendenlijst wordt alleen aan leden en/of vrienden door het bestuur verstrekt indien dit in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming en het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement.


VI.. Door de vereniging worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.