Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond - Vereniging Noord-Oost

 
 

Nieuwsbrief juni 2017

Beste leden en vrienden van Gruno.

De vorige nieuwsbrief is verschenen in januari 2017. Maar in deze tussentijd is wel veel gebeurd. Gruno heeft een nieuwe dirigent. Christofoor Baljon heeft het koor meegedeeld dat hij er mee stopt en er de datum van 18 mei 2017 aan verbonden. Om snel een andere dirigent te kunnen vinden was even puzzelen. De voorzitter was op de hoogte van het feit dat Eltjo Mulder uit Ten Boer, in het dagelijks leven huisarts te Bedum, eerder een mannenkoor heeft gedirigeerd en op dit moment vrij is. Eltjo is bereid gebleken om Gruno in ieder geval tot 1 januari 2018 uit de brand te helpen. Er is een commissie gevormd om een profielschets op te stellen en te gaan zoeken naar een nieuwe dirigent. Verderop in deze nieuwsbrief meer over de procedure voor een nieuwe dirigent.

Zoals bekend staan mannenkoren over het algemeen bekend als een gezapige vrienden club die doorgaans een klassiek repertoire hebben en te gehore brengen. Het ledenaantal slinkt en de gedachte is dat het laatste lid het licht uit doet. Het Gruno bestuur wil zich hier (nog) niet bij neerleggen. Vele deskundigen hebben zich al gebogen over de vraag hoe het tij is te keren. Uiteraard heeft het Grunobestuur zich ook laten voorlichten over deze materie, maar komt tot de conclusie dat nog niemand het wiel heeft uitgevonden. Wel is het zo dat het Grunobestuur in samenwerking met de dirigent en de muziekcommissie een repertoire wil samenstellen dat gemakkelijk in het gehoor ligt, goed zingbaar is en waar het publiek graag naar luistert. Dat wil niet zeggen dat we ons oude repertoire in de prullenmand deponeren en of op de zolder zetten. Zodra er meer nieuws is hoort u hierover.

Op 29 juni 2017 is onze laatste repetitie voor dit seizoen. En we beginnen weer op 17 augustus 2017. Dat wij zo vroeg weer beginnen heeft te maken met het feit dat we nog veel moeten studeren voor de komende 2 concerten. Ook zijn 2 zaterdagen gepland om extra te studeren.

Uiteraard wensen de Gruno leden elkaar maar ook de vrienden en belangstellenden van Gruno een mooie vakantie toe.

 

Jaarvergadering KMGG op 18 maart 2017.

De jaarvergadering is gehouden op 18 maart 2017. Er waren voldoende leden aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

De agenda werd vastgesteld en besproken conform het voorstel van het bestuur.

Bij de opening memoreert de voorzitter het feit dat vanavond ook gesproken zou worden over de positie van Christofoor Baljon. In oktober 2016 heeft Christofoor in een gesprek met het bestuur reeds aangegeven dat hij het geen probleem zou vinden als het Grunobestuur uitkijkt naar een nieuwe (jongere) dirigent met frisse ideeën. Voor dit idee zijn een aantal redenen, waarbij de omvang van het koor en de daarbij behorende inkomsten niet onbelangrijk zijn.

De voorzitter en secretaris hebben mede naar aanleiding van deze opmerking een gesprek gehad met Christofoor om de uitwerking ervan in goede banen te leiden. Toen duidelijk werd dat Christofoor op 18 met 2017 afscheid zou nemen is besloten een afscheidsconcert te organiseren. De tijd tussen het definitieve besluit en 18 mei was kort en daarom is direct gezocht naar een (tijdelijke) vervanger die het dirigeren van Gruno in ieder geval tot aan de vakantieperiode op zich wilde nemen. Verderop in deze nieuwsbrief staat hier meer over te lezen.

 

Lid van verdienste.

Er werd nog eens vastgesteld wie de leden van verdienste zijn van Gruno.

Dit zijn: De heren Garrelds, Geertsema, Bertus Hempenius, Henk Nieborg, Chris Tol, Wim Waltmans, Jan Westhof, Jan van der Wis, Reind de Wit. Zij hebben een oorkonde ontvangen met een aangepaste speld.

Er is soms verwarring over de vraag of de leden van verdienste recht hebben op alle informatie en het recht hebben om op ledenvergaderingen te verschijnen. De statuten schrijven voor dat alleen gewone leden het recht hebben op alle informatie en geacht worden deel te nemen aan de vergaderingen. Leden van verdienste die geen lid (meer) zijn van Gruno zijn geen gewone leden, maar leden van verdienste. Het lidmaatschap van verdienste duurt een leven lang. Besloten is dat leden van verdienste die geen lid meer zijn of geen vriend van Gruno zijn op verzoek op een lijst geplaatst kunnen worden voor de nieuwsbrief. Daarnaast is het zo dat het bestuur onlangs heeft besloten een mailadressenbestand te gaan bijhouden van belangstellenden naar het wel en wee van Gruno.

 

Ere leden

Gruno kent op dit moment één erelid. Dat is de oud dirigent de heer Chr. Verhoog.

 

Financiën.

Gruno is een financieel gezonde organisatie. De financiën zijn op orde. Er is een fonds voor de jaarlijkse vriendendag en een fonds voor de reisjes van Gruno.

Van ons lid Fre Schrik zijn zowel voor de vriendendag als een reisje enkele voorstellen door het bestuur ontvangen.

   

Het bestuur is gedechargeerd voor beheer van de financiën en de penningmeester is bedankt voor het vele werk dat hij heeft gedaan.

 

Visienota en plan van aanpak.

Een belangrijk onderdeel van de vergadering was de visienota en plan van aanpak.

Het Grunobestuur heeft ter voorbereiding op de jaarlijkse ledenvergadering een visienota en plan van aanpak, geschreven door Johan Colenbrander (mede naar aanleiding van verschillende gesprekken met leden en het KNZV) besproken en vastgesteld. Het voert te ver om deze nota integraal af te drukken. In grote lijnen komt het er op neer dat Gruno zich dient aan te passen aan deze tijd en de wensen van zangers en publiek, met een aansprekende, inspirerende en dynamische dirigent. Een voortrekker.

De vraag is wat wij met Gruno willen.

Er zijn drie mogelijkheden.

1 Onveranderde koers.

    Dat houdt in dat alle drie betrokkenen, koor, bestuur en dirigent genoegen

     nemen met de huidige stand van zaken, waarbij de laatste leden het licht      uit doen.

Samenwerking zoeken met andere koren.

    Dit is een mogelijkheid om in Noord Nederland een mannenkoor van       enige omvang te houden. Samenwerking hoeft zich niet alleen te beperken tot mannenkoren, maar ook samenwerking met vrouwenkoren, gemengde koren en jeugdkoren. Ook kan samenwerking gezocht worden met een strijk- of blaasorkest.

3 Gruno neemt de toekomstige ontwikkeling geheel in eigen hand.

   Daarbij dient bedacht te worden dat de structuur en ambitie ingrijpend moet worden bijgesteld. Door het ouder worden van de leden zal er een tweedeling ontstaan, die soms nu al wordt waargenomen. De muzikale en fysieke vaardigheden zullen afnemen. Dat betekent dat er gewerkt moet worden aan verjonging van het koor. Mensen gevonden moeten worden die gebruik kunnen maken van de moderne sociale media. Onmisbaar is hierbij de inzet, kwaliteit en het netwerk van de dirigent. Hij/Zij zal enthousiasmerend, verbindend en muzikaal zeer sterk moeten zijn.

 

Het bestuur heeft deze drie varianten tijdens de ledenvergadering aan de leden voorgelegd, met als uitgangspunt te starten met punt 2 en toewerkend naar punt drie.

Tijdens de ledenvergadering op donderdag 16 maart 2017 hebben de leden met dit plan van aanpak ingestemd.

 

Toespraak door het oudste aanwezige lid van Gruno.

Jan van der Wis heeft namens de leden het bestuur bedankt voor het vele werk dat gedaan is voor Gruno.

  

Samenwerking met "De Zingerij" te Groningen.

In Groningen is een gemengd koor "De Zingerij". Het bestuur van de Zingerij heeft gevraagd aan Gruno of er een aantal mannen zijn die een paar maanden met hun willen repeteren zodat zij een mooi concert kunnen geven. Dat is gelukt. Een achttal Gruno mannen hebben met "De Zingerij" gerepeteerd en hebben op 26 mei 2017 een goed concert gegeven in de Salvatorkerk te Groningen.

Met "De Zingerij” is afgesproken en vastgelegd dat wij meer van dit soort optredens willen organiseren al dan niet in een nauwere samenwerking. "De Zingerij" staat onder leiding van onze vaste pianist Martijn Jager.

 

Samenwerking met andere mannenkoren.

Het Gruno bestuur heeft besloten samenwerking te zoeken met andere mannenkoren in Noord Nederland. Er zijn gesprekken geweest tussen een viertal mannenkoren in Groningen en Drenthe. De besturen hebben in principe besloten om een samenwerking te onderzoeken. Om een gezamenlijk repertoire samen te stellen en zo mogelijk te komen tot een gezamenlijk optreden in 2018. Hans Adema heeft contact met de muziekcommissies van de mannenkoren.

 

Christofoor Baljon.

Christofoor heeft in overleg met de voorzitter op donderdag 9 maart 2017 laten weten dat hij, na twaalf jaar, stopt als dirigent van Gruno.

De leden hebben er als feit kennis van genomen. Het bestuur heeft hierop besloten om Christofoor een afscheidsconcert aan te bieden. Dit afscheidsconcert is gehouden op donderdag 19 mei 2017 in de Buitenhof te Bedum.

Uitgenodigd waren uiteraard de leden van Gruno, vrienden van Gruno en oud-leden van Gruno, als ook belangstellenden. Er is een kwalitatief goed concert ten gehore gebracht en Christofoor heeft als afscheidscadeau een zaagtafel in ontvangst mogen nemen.

In de afscheidsbrief van Christofoor maakte hij er gewag van dat zijn periode bij Gruno zeer waardevol is geweest voor hem en het koor. Christofoor heeft altijd met plezier "Het Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen" gedirigeerd en zal er ook zo aan terug denken.

 

Dirigent.

Hoewel er heel, heel veel dirigenten zijn valt het nog niet mee om een dirigent te vinden die bij Gruno- en bij het plan van aanpak past. Dat vereist goed zoekwerk en geen overhaaste beslissingen. Toch moest op korte termijn een dirigent aangetrokken worden. In het netwerk van de voorzitter kwam de naam van Eltjo Mulder uit Ten Boer naar voren. Eltjo is huisarts in Bedum en heeft met veel waardering het mannenkoor in Ten Boer gedirigeerd. In een telefoongesprek met Eltjo is gebleken dat hij het Gruno Mannenkoor wel uit de brand wilde helpen. In ieder geval tot 1 januari 2018. De datum van 1 januari 2018 is gekozen omdat Gruno nog deel gaat nemen aan twee concerten. Een in oktober en een in november 2017. Wij zijn blij met deze oplossing. Het bestuur heeft dan enige ruimte om goed beslagen ten ijs te komen als zij, na overleg met de leden, een nieuwe dirigent benoemen. Nu al blijkt dat Eltjo een geheel andere manier van dirigeren heeft dan Christofoor. Ook zijn accenten liggen anders. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze wijze van leiding geven aan Gruno een uitstekende uitwerking zal hebben op de prestaties van Gruno. Wellicht dat hierdoor weer meer (oud) leden zich aangetrokken voelen tot Gruno.

 

Nieuwe leden.

Garrie  Garrelds is lid geworden van Gruno. Garrie is al bijna drie jaar met pensioen. Hij is ruim 40 jaar lid geweest van het Winschoter mannenkoor, maar dit koor heeft zichzelf opgeheven. Garrie heeft 25 jaar gekegeld en is nu als voorzitter/penningmeester vrijwilliger bij het platform wijkcentrum Winschoten. Garrie is lid van het KNZV bestuur. Stemgroep bariton.

 

Frits Groeneveld oud 32 jaar is lid geworden van Gruno. Frits werkt als jurist bij de gemeente Súdwest-Fryslân en woont in Groningen. Stemgroep 2e tenor.

De interesse van Frits ligt in zingen, lezen, Belgische politiek. Zijn zangvoorkeur is klassiek, blues en pop. Zijn favoriete vakantie bestemming is Groot Brittannië.

 

Lukas Nijssen oud 31 jaar, werkt als juridisch medewerker Taskforce aardbevingenteam Groningen bij de Nam. Lukas woont in Groningen. Stemgroep bariton. Als vrije tijdsbesteding heeft Lukas, sporten (actief zowel passief, films en TV kijken, zingen bij zanggroep Vinkenwies en Gruno. Zijn favoriete vakantiebestemming is New York, Zweden, Frankrijk. Op het moment dat ik dit schrijf viert hij met enkele vrienden vakantie in Zeeland. Hij heeft een voorkeur voor muziek van Sting; Davis Bowie; Acda en de Munnik; Adele; The Beatles; Bach; Chopin en een brede muzikale interesse. Als bestuurlijke ervaring heeft Lukas: Voorzitter Stichting Wiel&Deal en secretaris provinciebestuur "De Zonnebloem" Groningen.

Lukas en Frits gaan zich binnen Gruno bezighouden met de Website en de nieuwsbrief.

 

Concerten.

Het eerste concert is gepland op 15 oktober 2017. Sola Gratia heeft Gruno gevraagd mee te werken aan hun concert vanwege hun 50 jaar bestaan. Gruno heeft dat toegezegd en zal daarvoor enkele nummers uit het bestaande repertoire gaan zingen. Het concert wordt gehouden in de Helperkerk en de datum en tijd worden nog bekend gemaakt.

 

Het tweede concert is gepland op 26 november 2017. Dan zal Gruno samen met "De Zingerij" een concert organiseren. Daarvoor wordt een repertoire ingestudeerd.

 

Repetities

De vakantieperiode is nu aangebroken. Op 29 juni hebben wij onze laatste repetitie gehad.

Na de vakantieperiode beginnen we weer op donderdag 17 augustus 2017. Omdat de Oliemolen dan nog niet open is wordt gezongen in de Helperkerk.