Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen

Lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond - Vereniging Noord-Oost

 
 

Hieronder vindt u een deel van de digitale nieuwsbrief van december 2015

Beste leden, vrienden en belangstellenden van Gruno.

Het bestuur van Gruno heeft in principe besloten het blad Fermate te vervangen door een digitale nieuwsbrief. Maar ook dat de inhoud ervan te relateren moet zijn aan Gruno of muziek. Dit bleek echter minder eenvoudig te zijn dan gedacht. Toch willen wij een poging ondernemen om een mooie nieuwsbrief te gaan maken met GRUNOnieuws. Deze nieuwsbrief willen wij ook gaan gebruiken om meer bekendheid te geven aan Gruno. Door een grotere verspreiding hopen wij dat Gruno stevig onder de aandacht komt van de stadjers en van de mensen rondom Groningen.

Hoe gaat het met Gruno.

Het ledenaantal daalt zoals bij veel mannenkoren. Ook Gruno kampt met vergrijzing. Toch moet gezegd worden dat de stemkwaliteit van de oudere leden niet onder doet voor de jongere leden. De stemmen zijn goed verdeeld over de 4 partijen. Het is ook om die reden dat Gruno goed in staat is concerten te blijven geven. De eerlijkheid gebiedt wel te melden dat het iets langer duurt om een moeilijk stuk op tijd ingestudeerd te krijgen. Om die reden heeft het bestuur ook besloten dat de stukken die wij willen laten horen eerst goed ingestudeerd moeten zijn alvorens een concert te organiseren. Immers, het organiseren van een kleinschalig concert is niet zo’n geweldig groot probleem.

Versterking bestuur.

In het verleden is door omstandigheden te veel bestuurlijke ervaring weggevloeid. Dat wil het bestuur voorkomen. Daarom is besloten om tijdig enkele leden te vragen mee te willen helpen in het bestuur om diverse taken mee te ondersteunen. Maar ook om als klankbord voor het bestuur te gaan functioneren.

Ed van de Graaf heeft toegezegd dat hij vanaf januari 2016 weer de organisatie van de concerten op zich wil nemen.

Dick Warmelink wil vanaf januari 2016 als klankbord voor het bestuur functioneren en in de loop van de komende maanden bezien welke bestuursfunctie hij op zich wil nemen. Dick zal daarom ook deel  nemen aan de bestuursvergaderingen.

Willem Steenhuis heeft toegezegd om samen met Jan Ruuls de externe zaken te verzorgen. Voornamelijk de sponsoring.

Zanglessen.

Negen leden van ons koor hebben besloten zangles te nemen om zo de kwaliteit van de zangkunst van ons koor te versterken. Het zijn uit de stemgroepen de volgende personen:

1e tenoren:                                    2e tenoren:                           Baritons:                                

Johan Colenbrander                   Hans Adema                          Rudolf de Jonge

Ger Nekkers                                 Huib Jansen                           Jan Lambers

                                                       Henk Strijker                          Willem Steenhuis

                                                                                                        Dick Warmelink

Deze zangstudenten hebben voor het eerst zangles of hebben al eerder zanglessen gehad. Zo is bekend dat Jaap Start al langere tijd zanglessen volgt in Stedum.

Tijdens de zanglessen worden ademhalingsoefeningen gedaan. Hoe je het middenrif kunt gebruiken om de adem onder spanning te houden zodat je een gelijkmatige klank kunt voort brengen. Hoe je jouw stembanden en mond kunt gebruiken om een mooie klank te laten horen. Voorlopig volgen wij 5 lessen, maar het is de bedoeling dat meer leden deze lessen willen volgen om zo de kwaliteit van ons koor te versterken.

Wij oefenen met het lied “Gute Nacht” van Wilhelm Müller en op muziek gezet door Schubert.

Het gaat over een jonge man die wordt afgewezen. Daarna gaat hij op reis. Met dit onderstaande prachtige lied leren wij beter met onze stem om te gaan.

 

Fremd bin ich eingezogen,               Als een vreemde kwam ik aan ,                                
Fremd zieh' ich wieder aus.             als een vreemde ging ik weer weg  weg                                         Der Mai war mir gewogen.              De meimaand was me gunstig gezind                                           

Mit manchem Blumenstrauß.         met menig boeket  bloemen                                                       

Das Mädchen sprach von Lieb         Het meisje sprak over lliefde                                                      

Die Mutter gar von Eh’,                    de moeder zelfs over huwen-                                                  

Nun ist die Welt so strübe                Nu is het bestaan zo somber,                                                  

Der Weg gehüllt in Schnee                de weg is bedekt met sneeuw. enz. enz

          

Ere voorzitter van Gruno.

Zoals bij veel mensen is bekend, is de commissaris van de Koning de heer drs. M.J. van den Berg beschermheer van Gruno. Wellicht is op dit moment minder bekend dat de burgemeester van de Stad Groningen P. den Oudsten ere voorzitter van Gruno is. We hadden graag gezien dat hij ook lid van Gruno was geworden, maar dat zit er niet in. Daarvoor heeft hij een te druk ambt.

Concert op 22 november te Haren.

Het programma dat het koor bood was gevarieerd, maar ook gewaagd. Gruno is gewend om met een groot aantal zangers op te treden. Het aantal leden is het laatste jaar sterk verminderd en daar kwam nog eens bij dat enkele belangrijke stemmen wegens ziekte afwezig waren. En of dat nog niet voldoende was, bleek dat de dirigent geen stem had. Al met al zong Gruno niet in optimale topvorm. Hoewel de meningen verdeeld zijn, kan gezegd worden dat Gruno een redelijk tot goed concert heeft gegeven. De sopraan Varvara heeft een mooie partij gezongen. Het publiek beloonde de Grunozangers met een geweldig applaus.                         

Het bezoekers aantal (220) was boven verwachting.                                                   

Dit concert willen we zo mogelijk herhalen in de kerk in Loppersum.

Zingen in het Winkelcentrum Paddepoel.

Op donderdag avond 17 december 2015 treedt ons koor twee maal op in het winkelcentrum Paddepoel te Groningen. De eerste keer om 19.00 uur en de tweede keer om ca. 20.00 uur.

Uiteraard zijn hiervoor ook kersliederen uit ons repertoire gekozen.

-       Tibje pajom,

Een oud Russisch lied. Amen Heer, zingen wij U toe. U loven wij, U danken wij. Heer God. U aanbidden wij. Heer onze God, Amen.

-       O Come, O Come Emmanuel,

O kom, O kom Emanuel, betaal het losgeld voor het gevangen Israël, dat hier rouwt in eenzame ballingschap. Tot dat de Zoon van God komt. Verheug u Israël.

-       Cantique de Noël,

O heil'ge Nacht! Wij luist'ren naar Uw zangen,
wij zien verheugd op het Licht van Bethlehem.
Machten des doods, zij hielden d'aard gevangen,
maar blij en troostvol klonk der eng'len stem,
laat Oost en West de blijde mare horen,
God zond Zijn Zoon als drager onzer schuld:

-       Tollite Hostias,

Draag offers en aanbidt de Heer in Zijn woning. De hemelen verheugen zich en de aarde jubelt voor het aangezicht van de Heer, nu Hij komt. Halleluja!

-       Gabriella’s Song,

Ik wil voelen dat ik leef, al de tijd die ik heb zal ik leven, zoals IK wil, wil ik voelen dat ik leef, in de wetenschap dat ik goed genoeg was.

-       Midden in de Winternacht,

Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil der de wereld bracht, het antwoord is op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? Laat de citer slaan, laat de beltrom horen: Christus is geboren.

-       Komt allen tezamen,

Komt allen tezamen. Jubelend van vreugde, Komt nu o komt nu naar Bethlehem.

-       Dóbry wetsjer

Een Oekrains kerstlied. Goedenavond, heer en boer, komt de blijde boodschap horen: dekt de tafels en juicht mee. Zingt te saam in jubelkoren. Drie gasten komen zondag hier, blijdschap zij ook hen beschoren. Refrein: O, heel de aarde juicht. Gods Zoon is ons geboren.

-       Stille Nacht.

Het bekende lied: Stille nacht Heilige nacht. Davids zoon is geboren in een stal in Bethlehem.

Zingen in de Buitenhof te Bedum.

Gruno is gevraagd om een aantal kerstliederen te zingen op de kerstmiddag in de Buitenhof te Bedum op 24 december 2015. Aanvang 15.00 uur. Op die uitnodiging gaan wij graag in. De zangers worden om 14.00 uur verwacht. Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd.

Eindejaarbijeenkomst.

Dit jaar wordt de eindejaarbijeenkomst voor de leden met partners en vriendinnen en vrienden met partners van Gruno gehouden op woensdag 30 december. Het begint om 18.00 uur met de gebruikelijke eigen gemaakte snert. Daarna is er sjoelen, kaarten en de gebruikelijke verloting. We hebben als koor afgesproken dat iedereen iets moois meeneemt voor de verloting. De loten kosten €1,00 per stuk. Hoe meer loten hoe meer kans op een mooie prijs. De leiding van deze avond is in handen van Willem Steenhuis. Willem kan nog wel enkele vrijwilligers gebruiken. Het is mogelijk om snert mee naar huis te nemen. Geef dan even op hoeveel snert je mee wil nemen.                                                                                                                                                                                                                         15-1-3